Psychiatria pre prax 4/2010

Překvapující efekt memantinu na vývoj Alzheimerovy demence

MUDr. Jan Kolouch, CSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., MUDr. Barbora Balíková

Kazuistika, doplněná o výsledky CT vyšetření mozku a post mortem provedeným histologickým vyšetřením, ilustruje efekt memantinu u dříve profesně úspěšného lékaře v průběhu jeho onemocnění od 81. do 85. roku věku, při ošetřování v domácím prostředí. Během 6 týdnů medikace, při výchozí hodnotě MMSE 16, se u nemocného obnovily kognitivní a exekutivní funkce do téměř premorbidní úrovně sociální adaptability. V oscilacích se pak udržely s podporou donepezilu dalších 9 měsíců. Současné standardy terapií demencí upřednostňují nasazení blokátorů cholinesteráz v prvním pořadí. Podle autorových 6letých zkušeností se skupinou 15 nemocných s dg. G 30.1 a F 01.3 se jevilo užití memantinu podstatně účinnější než podávání blokátorů cholinesteráz. Léčba memantinem vykazuje také zanedbatelné riziko nežádoucích vedlejších účinků. Navozuje se proto otázka účelnosti zavedení standardu terapie memantinem jako léku první volby.

Kľúčové slová: memantin, donepezil, tiaprid, Alzheimerova demence, sociální stimulace, CT obraz, histologický nález, škály pro symptomatologii AD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A surprising effect of memantine on the progression of Alzheimer‘s disease

A case report supplemented by brain CT findings and post-mortem histological examination illustrates the effect of memantine in a previously professionally successful physician during the course of his disease from 81 to 85 years of age when cared for in a home setting. During six weeks of medication, with a baseline MMSE score of 16, the patient regained cognitive and executive functions of almost premorbid level of social adaptability. In oscillations and supported by the use of donepezil, they were maintained for another nine months. Current standards for treatment of dementia favour the commencement of cholinesterase inhibitors in the first line. According to the author's six-year experience with a group of 15 patients diagnosed with G 30.1 and F 01.3, the use of memantine appeared substantially more effective than administration of cholinesterase inhibitors. Treatment with memantine exhibits a negligible risk of adverse side effects. This raises the question of usefulness of establishing the treatment with memantine as the first-choice drug therapy.

Keywords: memantine, donepezil, tiapride, Alzheimer‘s disease, social stimulation, CT image, histological finding, AD symptomatology scale.