Psychiatria pre prax 2/2021

Praktický postup pri hodnotení a riešení negatívnych symptómov schizofrénie

MUDr. Peter Korcsog, MUDr. Michal Šesták

Súčasné koncepty negatívnych príznakov (NP) schizofrénie sú už menej skeptické vo vzťahu k možnostiam ich terapeutického ovplyvnenia. Pripúšťajú, že je to dimenzia dynamickejšia a prístupnejšia k zmenám u väčšej časti pacientov, ako sme doteraz predpokladali. Dôležitým predpokladom je však včasná identifikácia a treba včas začať s terapeutickými opatreniami. Novšie preukazujú účinnosť špecifické postupy zamerané na sociálnu kogníciu, metakogníciu a mentalizáciu, ale pre bežnú prax sú významnejšie pozitívne správy o účinnosti bežne dostupných možností pre každého pacienta. Potvrdená bola účinnosť psychoedukácie, fyzickej aktivity, pohybu, muzikoterapie, obnovy pravidelného režimu dňa, nácviku sociálnych spôsobilostí. Dostupnosť prvého antipsychotika s preukázaným efektom na NP u veľkého počtu pacientov aj v dlhodobom sledovaní a v porovnaní s aktívnym komparátorom je významná pozitívna zmena vo farmakoterapii NP.

Kľúčové slová: negatívne príznaky, alógia, anhedónia, asocialita, abúlia, afektívne sploštenie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Practical procedure for evaluation and solution of negative symptoms of schizophrenia

Current concepts of negative symptoms (NS) of schizophrenia are less skeptical about opportunities for their therapeutic management, acknowledging that the dimension is more dynamic and more amenable to change in a larger proportion of patients than previously thought. However, early identification and timely therapeutic interventions are important prerequisites. More recently, specific procedures aimed on social cognition, metacognition, and mentalization have demonstrated effectiveness, but positive reports of the effectiveness of commonly available options for every patient are more important for common clinical practice. The effectiveness of psychoeducation, physical activity, music therapy, restoration of the regular regime of the day, training of social skills were confirmed. The availability of the first antipsychotic with a proven effect on NS in a large number of patients even moreover in long-term follow-up and in comparison with the active comparators is a significant positive option change in the pharmacotherapy of NS.

Keywords: negative symptoms, alogia, anhedonia, asociality, avolition, blunted affect