Psychiatria pre prax 1/2020

Praktické aspekty významu, hodnotenia a riešenia negatívnych symptómov schizofrénie

MUDr. Peter Korcsog, MUDr. Michal Šesták

Negatívne príznaky (NP) schizofrénie patria medzi jadrové, dlhodobo podceňované a málo riešené, preto je potešujúce, že sa zvyšuje odborný záujem o túto problematiku. Vďaka úspešnému výskumu nových molekúl účinných aj v liečbe negatívnych príznakov, bolo nedávno uvedené do klinickej praxe nové antipsychotikum kariprazín. Máme nielen nádej, že pomôžeme našim pacientom touto inovatívnou liečbou, ale je to aj šanca na lepšie uvedomenie si významu negatívnych príznakov v bežnej klinickej praxi. Je to dôvod na precíznejšie hodnotenie a účinnejšie riešenie príznakov považovaných za málo ovplyvniteľné. Chceme odovzdať naše skúsenosti s hodnotením negatívnych príznakov, psychosociálnych dôsledkov a ich zmien v súvislosti s novou liečbou. Ponúkame protokol vypracovaný na našom pracovisku v presvedčení, že tieto hodnotenia môžu poskytnúť cenné údaje z reálnej praxe.

Kľúčové slová: schizofrénia, negatívne príznaky, kariprazín, hodnotiace škály, psychosociálne fungovanie

Practical aspects of importance, evaluation and solution of negative symptoms of schizophrenia

Negative symptoms (NS) are the core, long-term underestimated and rarely solved symptoms of schizophrenia. Increased professional interest in this area is encouraging. Thanks to successful research into new molecules that are also effective in treating negative symptoms, a new antipsychotic cariprazine has been introduced into clinical practice. It is not only a chance that this innovative treatment will improve the condition of our patients, but it is also an opportunity to better understand the importance of negative symptoms in common clinical practice. This is the reason for more accurate assessment and more effective targeting of symptoms that are considered difficult to change. We would like to share our experience in evaluating negative symptoms and their changes in relation to the new treatment option. We also present possibilities for evaluating psychosocial functions and their changes. We present and offer a protocol elaborated at our center and we believe that this will help in obtaining valuable data from real clinical practice.

Keywords: schizophrenia, negative symptoms, cariprazine, scales for evaluation, psychosocial functioning