Psychiatria pre prax 5–6/2010

Praktické aspekty elektrokonvulzívnej liečby na Slovensku

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

Ciele: Zhromaždiť a zhodnotiť údaje o praktickom využívaní elektrokonvulzívnej liečby na Slovensku. Metóda: V súlade s realizovaným celonárodným prieskumom o využívaní elektrokonvulzívnej liečby (ECT) v Belgicku bol použitý rovnaký 30-položkový dotazník a rozoslaný všetkým pracoviskám na Slovensku, ktoré poskytujú ECT. Výsledky: Najčastejšou z indikácií ECT bola depresia. 16 pracovísk (50 %) používa zastarané prístroje so sínusovou stimuláciou, bitemporálna stimulácia je preferovanou voľbou až na 93,8 % pracovísk. Pokračujúca ECT a ambulantná forma ECT sa využíva veľmi raritne. Záver: Hoci je ECT liečba na Slovensku pomerne rozšírená, je v súvislosti s jej realizovaním priestor na zlepšovanie. Je potrebné zahrnúť ECT do systému kontinuálneho vzdelávania a pripraviť terapeutické postupy a odporúčania.

Kľúčové slová: elektrokonvulzívna liečba, prieskum, prístrojové vybavenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical aspects of electroconvulsive therapy in Slovakia

Objective: To review and describe the practice of electroconvulsive therapy in Slovakia. Methods: A 30-item questionnaire according to Belgium nationwide survey on the practice of electroconvulsive therapy (ECT) was sent to all institutions providing ECT. Results: The major indication for ECT was depression. 16 departments (50 %) used a sine wave device, bitemporal electrode placement was the preferred option in 93,8 % of all departments. Continuation ECT and outpatient ECT were very rarely used. Conclusion: Although ECT is widely available in Slovakia, the practice of ECT is amenable for improvement, guidelines should be implemented and continuing education is needed.

Keywords: electroconvulsive therapy, survey, device equipment.