Psychiatria pre prax 1/2023

Postavenie kariprazínu v kombinovanej psychofarmakoterapii

MUDr. Peter Gášpár, MPH

Príchod kariprazínu pootvoril nové možnosti zvládnutia celého spektra symptómov schizofrénie s prijateľným bezpečnostným profilom. Ide o pomerne nový liek indikovaný u nás výlučne na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov. V kazuistike by som čitateľovi rád predložil klinickú skúsenosť s uvedeným liekom, avšak nie v monoterapii, ako to už u pacientov s dlhoročnými psychickými ochoreniami býva. Použitá bola kombinácia s ďalším antipsychotikom a augmentácia tymostabilizátorom v nízkych terapeutických dávkach. Samozrejme v konkomitantnej medikácii boli aj ďalšie psychofarmaká, ale predpokladám najväčší prínos spomínanej trojkombinácie. Rovnako predpokladám, že plný potenciál parciálneho dopamínového agonistu zatiaľ v klinickej praxi nebol využitý, a že v dohľadnom čase dôjde k rozšíreniu jeho indikácie na širšiu oblasť psychiatrie.

Kľúčové slová: príznaky schizofrénie, kognitívny deficit, negativizmus, kariprazín, kvetiapín, lamotrigín

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

The position of cariprazine in combination psychopharmacotherapy

The arrival of cariprazine opened up new possibilities for managing the entire spectrum of schizophrenia symptoms with an acceptable safety profile. It is still a relatively new drug indicated in our country exclusively for the treatment of schizophrenia in adult patients. In the case report, I would like to present a clinical experience with the mentioned drug, but not in monotherapy, as it is common in patients with long-standing mental illnesses. A combination with another antipsychotic and augmentation with a thymostabilizer in low therapeutic doses was used. Of course, there were also other psychotropic drugs in the concomitant medication, but I assume the greatest benefit of the aforementioned triple combination. I also assume that the full potential of the partial dopamine agonist has not yet been used in clinical practice, and that its indication will be extended to the wider field of psychiatry in the near future.

Keywords: symptoms of schizophrenia, cognitive deficit, negativism, cariprazine, quetiapine, lamotrigine