Psychiatria pre prax 1/2023

Poruchy spánku u afektivních poruch

doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.

Poruchy spánku jako symptom mohou doprovázet celou řadu různých stavů, ať už se jedná o duševní nebo tělesné. Neznamenají vždy nemoc a v určité životní fázi se s ní potýkal snad každý člověk. Narušení spánku a to jak ve smyslu zkrácení, prodloužení nebo změny kvality je častým příznakem poruch nálady. Vzájemné souvislosti nahrává i fakt, že chronobiologická léčba vede ke změnám nálady. Nespavost je také považována za významný rizikový faktor rozvoje nebo rekurence deprese, stejně tak je zkoumána jako prediktor odpovědi na léčbu. Následující článek přináší krátký přehled o problematice poruch spánku u vybraných afektivních poruch.

Kľúčové slová: afektivní poruchy, insomnie, hypersomnie, terapie, rizikový faktor, relaps

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Sleep disorders in affective disorders

Sleep disorders as a symptom can accompany a variety of conditions, whether mental or physical. They do not always mean illness and at a certain stage of life almost every person has struggled with it. Sleep disturbances, both in terms of shortening, prolonging or changing quality, are a common symptom of mood disorders. The fact that chronobiological treatment leads to mood swings also adds to the interrelationship. Insomnia is also considered a significant risk factor for the development or recurrence of depression, as well as being examined as a predictor of response to treatment. The following article provides a brief overview of the issue of sleep disorders in selected affective disorders.

Keywords: affective disorders, insomnia, hypersomnia, therapy, risk factor, relapse