Psychiatria pre prax 2/2009

Podávanie psychofarmák počas gravidity – tymoprofylaktiká a antipsychotiká (2. časť)

MUDr. Andrea Marsalová

Druhá časť článku sa zameriava na zásady podávania tymoprofylaktík (tymostabilizátorov) a antipsychotík počas gravidity. V prehľade jednotlivých psychofarmák sa používa delenie liekov podľa rizika pre plod v zmysle klasifikácie FDA (Food and Drug Administration). Väčšina psychotropných liekov spadá do kategórie C, v ktorej riziko nemôže byť vylúčené. Riziká podávania liekov nesmú prevážiť zisk z liečby. V závere je prezentovaná krátka kazuistika, ktorá popisuje liečbu 34-ročnej pacientky s diagnózou paranoidnej schizofrénie nastavenej na olanzapín. Pred plánovanou graviditou bol olanzapín nahradený klozapínom, bol nadviazaný kontakt s klinickým farmakológom, gynekológom a príbuznými.

Kľúčové slová: gravidita, tymoprofylaktiká, antipsychotiká, bezpečnosť a riziká liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Second part of the article is concentrated on the principles of application of tymoprofylactics (tymostabilisators) and antipsychotics during pregnancy. Psychopharmacological drugs are divided from a risk point of view in accordance with classification FDA (Food and Drug Administration). Majority of psychotropic drugs are in group C, that means risk can not be excluded. In conclusion there is one minicase report describing therapy of 34-years old woman with diagnosis of paranoid schizophrenia, using olanzapin. Before the planning gravidity, olanzapin was substituted by clozapíne, we contacted with clinical pharmacologict and gynaecologist

Keywords: pregnancy, tymoprofylactics, antipsychotics, safety and risks of therapy