Psychiatria pre prax 1/2009

Podávanie psychofarmák počas gravidity – antidepresíva a anxiolytiká (1. časť)

MUDr. Andrea Marsalová

Približne tretina tehotných žien užije počas tehotenstva nejaký psychotropný liek, napriek tomu neexistuje ,,liek pre tehotné”(5). Chýbajú kontrolované štúdie, keďže tehotné ženy sú z klinických skúšok o účinnosti a bezpečnosti liekov vždy vylúčené. Obavy sú najmä z teratogenity, neonatálnej toxicity, perinatálnych syndrómov a neurobehaviorálnych následkov (4). V prehľade jednotlivých psychofarmák sa používa delenie liekov podľa rizika pre plod v zmysle klasifikácie FDA (Food and Drug Administration). Väčšina psychotropných liekov, vrátane antidepresív a anxiolytík, spadá do kategórie C, v ktorej riziko nemôže byť vylúčené. Zisk z liečby by mal prevážiť riziko podávania. Posúdenie výhod a úskalí podávania psychofarmák počas tehotenstva je multidisciplinárny problém týkajúci sa najmä psychiatrov, gynekológov a farmakológov. Na záver je prezentovaná krátka kazuistika, ktorá popisuje liečbu 31-ročnej tehotnej pacientky nastavenej na escitalopram a trazodon pre úzkostný depresívny syndróm s výraznou insomniou.

Kľúčové slová: gravidita, antidepresíva, anxiolytiká, bezpečnosť a riziká liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Using of Psychopharmacs During Pregnancy - Antidepressants and Anxiolytics (Part I)

one third of pregnant women take some psychotropic drugs during pregnancy(5). In spite of this, there is no special drug for pregnant women. As pregnant women are excluded from clinical trials on efficiency and safety of drugs, there are no controlled studies. There is an apprehension about teratogenity, neonatal toxicity, perinatal syndroms and neurobehavioral concequences (4). Psychopharmacological drugs are divided from a risk point of view in accordance with classification FDA (Food and Drug Administration). Majority of psychotropic drugs, including antidepressants and anxiolytics, are in group C, that means risk can not be excluded. Benefits of therapy should prevail the risks. Asessment of benefits and risks of taking drugs during pregnancy is a multidisciplinar problem, that concerns to psychiatrists, gynaecologists and pharmacologists. In conclusion there is one minicase report describing therapy of 31-years old pregnant woman using escitalopram and trazodon because of anxious – depressive syndrom and severe insomnia.

Keywords: pregnancy, antidepressants, anxiolytics, safety and risks of therapy