Psychiatria pre prax 6/2009

Patologické shromažďování

MUDr. Miroslava Khollová

Shromažďovací a schraňovací chování je pozorováno u několika neuropsychiatrických onemocnění – schizofrenie, demence, poruch příjmu potravy, autismu, mentálních retardací, také u neklinické populace, ale nejvíce je popisováno ve spojení s obsedantně-kompulzivní poruchou. Článek se zaměřuje na současné poznatky o tomto problému. Zahrnuje definici a manifestaci problému, je zde popsán model kompulzivního shromažďování pro porozumění shromažďovacímu chování. Tento model poukazuje na deficity v informačně-zpracovávajícím procesu (pozornost, organizaci, paměť, rozhodování), víru a emocionální náklonnost k majetku, úzkost a vyhýbání. V článku jsou prezentovány výsledky výzkumu týkající se průběhu a fenomenologie, současné možnosti léčby – léčba SSRI, upravená KBT léčba, poznatky o spojení s ostatními psychickými poruchami.

Kľúčové slová: shromažďování, model kompulzivního shromažďování, OCD

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hoarding

Hoarding and saving behavior has been observed in several neuropsychiatric disorders, including schizophrenia, dementia, eating disorders, and mental retardation, as well as in nonclinical populations, but it is most commonly found in patients who have OCD. This article is focusing on present research about this problem, including the definition and manifestations of the problem. There is described model for understanding hoarding behavior. This model addresses information-processing deficits (e.g., attention, organization, memory, decision making), beliefs and emotional attachments to possessions, and distress and avoidance. This article reviews research regarding the course and phenomenology, the treatment – SRI medications, cognitive-behavioral treatment (CBT) for compulsive hoarding, findings about correlations between other psychiatric disorders.

Keywords: hoarding, model of compulsive hoarding, OCD