Psychiatria pre prax 2–3/2010

Patogeneze závislosti

MUDr. Luboš Janů, Ph.D. , MUDr. Sylva Racková, Mgr. Petra Elizabeth Váchová

Závislost je komplexní chronické onemocnění CNS, jehož příčiny vzniku jsou multifaktoriální. Existuje množství rozdílných pohledů na vznik a původ závislosti jako nemoci. Závislost je složitým interdisciplinárním problémem, proto se v odborné literatuře nenachází jen jedno vysvětlení vzniku závislostního chování. I když je v dnešní době dávána přednost biologickým teoriím, i ostatní teze hrají důležitou roli v hledání predispozičních faktorů nemoci zvané závislost. Při ambulantní léčbě je obtížné postihnout všechny faktory, které mohou být jedním ze spouštěčů dlouhodobého abúzu, závislosti. Je obtížné je eliminovat farmakologickou nebo psychologickou cestou nebo jim předcházet. Tento článek by měl nabídnout krátkou a přehlednou exkurzi ke kořenům závislosti a usnadnit tak následné hledání účinné terapie.

Kľúčové slová: discentní přístup, homeostáza, kodependence, makroprostředí, mikroprostředí, NAc, Piaget, teorie attachementu, transakční analýza, trigger.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathogenesis of addiction

Dependence is a complex chronic desease of CNS, the creation reasons of which are multifactorial. A lot of different views on origin and background of addiction as a desease exist. Addiction is a complex interdisciplinary problem, therefore more than one explanation of addictive behaviour origin can be found in a specialized literature. Despite the fact that preference is given to biological theories currently, also other theses play an important role in searching for predisposited factors of a desease called addiction. During the ambulatory treatment it is surely difficult to cover all factors responsible for starting long term abuse, addiction. It is complicated to eliminate them through pharmacological or psychological way or prevent them. This article should offer a short and transparent excursion to the roots of dependence and thus enable a subsequent search for an efficient therapy.

Keywords: discent approach, homeostasis codependence, macro environment, micro environment, NAc, Piaget, attachement theory, transaction analysis, trigger.