Psychiatria pre prax 3/2012

Patická opilost

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

Článek podává přehled názorů na patickou ebrietu, vzácný stav, který lze charakterizovat jako abnormní reakci na požití alkoholu; jejím hlavním symptomem je kvalitativní porucha vědomí pod obrazem obnubilace. Diagnostikování tohoto stavu má zásadní význam v soudní psychiatrii; pokud došlo v jeho průběhu ke spáchání trestného činu, závěry znaleckého posuzování o ztrátě rozpoznávacích a ovládacích schopností znamenají ve svých důsledcích přiznání nepříčetnosti. Názory na vyvolávající příčiny patické ebriety se různí, zejména pokud jde o podíl organického postižení mozku, patického EEG nálezu, množství požitého alkoholu a řadu dalších podpůrných nebo méně významných faktorů; autor považuje za rozhodující pro diagnostikování patické opilosti přítomnost typických psychopatologických fenoménů včetně chorobného jednání s psychotickou motivací, která je v rozporu s premorbidní osobností. V souladu s řadou autorů zastává názor, že výše alkoholemie nemůže být vylučovacím kritériem pro stanovení diagnózy patické ebriety.

Kľúčové slová: patická opilost, komplikovaná opilost, mrákotný stav, psychotická motivace, jednání v rozporu s premorbidní osobností, alkoholemie, význam pro forenzní posuzování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathological intoxication

The paper presents the views on pathological intoxication, a rare condition that can be characterized as an abnormal response to alcohol use; its main symptom is a qualitative disorder of consciousness in the form of obnubilation. Diagnosing this condition is of essential importance in forensic psychiatry; when a crime was committed during its course, the findings of an expert assessment concerning the loss of cognitive and control capacities consequently imply declaring insanity. The opinions on the causative factors of pathological intoxication vary, particularly in relation to what degree organic brain involvement, a pathological EEG finding, the amount of alcohol used and a number of other supportive or less significant factors contribute; the author considers as decisive for diagnosing pathological intoxication the presence of typical psychopathological features including pathological behaviour with psychotic motivation that is in conflict with a premorbid personality. In accordance with numerous other authors, he holds the opinion that the level of alcoholaemia cannot be an exclusion criterion for establishing the diagnosis of pathological intoxication.

Keywords: pathological intoxication, complicated intoxication, clouding of consciousness, psychotic motivation, acting in conflict with premorbid personality, alcoholaemia, significance for forensic assessment.