Psychiatria pre prax 4/2022

Paliperidón v tabletách s predĺženým uvoľňovaním a jeho použitie v liečbe schizofrénie v bežnej klinickej praxi

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

Paliperidón (9-hydroxyrisperidón) je hlavný aktívny metabolit risperidónu a je indikovaný na liečbu schizofrénie a schizoafektívnej poruchy. Napriek vzájomnej podobnosti oboch molekúl, vyskytujú sa pri nich výrazné farmakokinetické a iné biochemické charakteristiky, ktoré môžu viesť k rozdielom v terapeutickej efektivite a tolerabilite. Paliperidón v tabletách s predĺženým uvoľňovaním sa vyznačuje jednoduchším dávkovaním a zabezpečuje stabilnejšie plazmatické koncentrácie v porovnaní s risperidónom. Tento krátky prehľad klinickej farmakológie perorálneho paliperidónu a jeho porovnanie s risperidónom je doplnený o krátke kazuistické prípady.

Kľúčové slová: schizofrénia, paliperidón, predĺžené uvoľňovanie, risperidón, klinická účinnosť liečiv, tolerabilita a bezpečnosť liečiv

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paliperidone extended-release and its use in the treatment of schizophrenia in daily clinical practice

Paliperidone (9-hydroxyrisperidone) is the primary active metabolite of risperidone and is used in treating schizophrenia and schizoaffective disorders. Despite their similarities, these two drugs have district pharmacokinetic and other biochemical characteristics that may results in differences in therapeutic efficacy and tolerability. Extended release oral paliperidone require less frequent dosing and produce more consistent plasma levels compared to risperidone. This short review of clinical pharmacology of oral paliperidone in comparison to risperidone is complemented by short case reports.

Keywords: schizophrenia, paliperidone, extended release, risperidone, clinical efficacy, tolerability and safety of drugs