Psychiatria pre prax 1/2013

Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy

prof. MUDr. Eva Češková, CSc. , MUDr. Michaela Vrzalová

Vývoj psychofarmak má za sebou šest dekád a představuje významný přínos pro psychiatrii. Psychóza úzce souvisí s dopaminem a antipsychotika významně ovlivňují dostupnost dopaminu. Protože zatím nemáme k dispozici léky, které by spočívaly na jiných možných mechanizmech, měli bychom se snažit o optimalizaci léčby dostupnými antipsychotiky. Nepochybně významným nástrojem je terapeutické monitorování léku. U nás se běžně neprovádí, i když optimální hladiny antipsychotik jsou známy a stanovení dostupné. V léčbě farmakorezistentní schizofrenie je zlatý standard klozapin, ostatní psychofarmaka jsou méně účinná. U nemocných nereagujících dostatečně na klozapin je stanovení plazmatických hladin klozapinu pro volbu dalšího léčebného postupu. Dostupné literární údaje a brněnské předběžné zkušenosti podporují názory o užitečnosti terapeutického monitorování u těchto nemocných.

Kľúčové slová: antipsychotika, terapeutické monitorování léků, optimalizace, klozapin, farmakorezistence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimization of psychopharmacotherapy in schizophrenia

The development of psychotropics has behind six decades and represents a significant contribution for psychiatry. Psychosis is associated with dopamine and antipsychotics strongly influence availability of dopamine. Because we have no drugs based on other mechanisms of action, we should optimize the treatment of available antipsychotics. Undoubtedly the therapeutic drug monitoring is an important tool. In the Czech Republic it is not currently used in spite of the fact, that optimal therapeutic plasma levels of antipsychotics are known and the assessment is available. Clozapine is the gold standard in the treatment of pharmacoresistant schizophrenia, other antipsychotics are less effective. In non-reactors to clozapine, plasma level monitoring is important for the choice of further treatment strategy. Our preliminary results as well as published findings support the utility of drug therapy monitoring in these patients.

Keywords: antipsychotics, therapeutic drug monitoring, optimization, clozapine, pharmacoresistancy.