Psychiatria pre prax 2–3/2010

Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

Schizofrénia je závažná psychická porucha a pacienti, ktorí na túto poruchu trpia, sú viac-menej odkázaní na celoživotnú liečbu. Pri akomkoľvek ochorení môžeme očakávať lepšiu alebo horšiu spoluprácu pri liečbe. Pri dlhodobých ochoreniach adherencia k liečbe v priebehu času klesá. Depotné preparáty nám pomáhajú zabezpečiť konzistentnú plazmatickú koncentráciu lieku, predvídateľnú biologickú dostupnosť, u pacienta je eliminované riziko úmyselného alebo neúmyselného predávkovania, vyhneme sa utajenej non-adherencii s antipsychotikom (či už je úmyselná alebo neúmyselná), okamžite vieme identifikovať pacientov, ktorí odmietnu podanie injekcie alebo u ktorých injekcia nebola podaná, lebo zabudli. Olanzapín palmoát (obrázok 1) je depotné atypické antipsychotikum. Je dostupný ako 210, 300 alebo 405 mg monohydrát palmoátu olanzapínu v injekčnej liekovke. Je určený na udržiavaciu liečbu dospelých pacientov so schizofréniou, dostatočne stabilizovaných počas akútnej liečby perorálnym olanzapínom. Liek sa podáva každé 2 alebo 4 týždne, hlboko intramuskulárne.

Kľúčové slová: depotný olanzapín, post-injekčný syndróm, schizofrénia, adherencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Olanzapine pamoate, a depot formulation of an atypical antipsychotic

Schizophrenia is a severe mental disorder and patients with schizophrenia are practically dependent on the treatment throughout their life. The compliance of patient could be better or worse in association with any disease. In regard to long-term disorders the adherence to therapy declines with time. Depot medication helps to maintain consistent plasmatic concentration of the drug, predictable bioavailability; it eliminates further the risk of intentionally or unintentionally overdosing and of the hidden non-adherence (intentional or not intentional) and enables to identify patients, who reject administration of injection or forget to take it again. Olanzapine pamoate monohydrate (picture 1) is a depot atypical antipsychotic, available in 210 mg, 300 mg or 405 mg vial. It is indicated for maintenance therapy of adults with schizophrenia sufficiently stabilised by oral olanzapine in acute therapy. The drug is administrated deeply intramuscularly every two or four weeks.

Keywords: olanzapine depot, post-injection syndrome, schizophrenia, adherence.