Psychiatria pre prax 2/2014

Nové syntetické látky na drogovej scéne na Slovensku a vo svete

MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Mária Martinove, ml., Mgr. Jozef Ďanovský

Drogová scéna sa neustále mení veľkou rýchlosťou a s tým súvisí aj vznik nových problémov, ktoré je potrebné promptne riešiť na všetkých úrovniach. V posledných rokoch sa stretávame s narastajúcim počtom vzniku a užívania nových psychoaktívnych látok (NPL), či už rastlinného, alebo syntetického pôvodu. K novým syntetickým drogám patria látky odvodené od fenyletylamínov, tryptamínov a piperazínov, katinóny, syntetické kanabinoidy a iné látky. Tieto substancie ovplyvňujú monoaminergné systémy mozgu a majú predovšetkým entaktogénne (emočné), halucinogénne a stimulačné účinky. Často majú nejasné chemické zloženie a ťažko sa dajú posúdiť dlhodobé zdravotné následky ich užívania, ale boli zaznamenané aj úmrtia či vážne poškodenie zdravia.

Kľúčové slová: nové syntetické látky, fenyletylamíny, tryptamíny, piperazíny, katinóny, syntetické kanabinoidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New synthetic substances in the drug scene Slovakia and World

The drug scene is constantly changing so fast and it is related to the emergence of new problems that need to be promptly addressed at all levels. In recent years we can see an increasing number of creation and use of new psychoactive substances (NPS) whether plant or synthetic origin. The new synthetic drugs include substances derived from phenylethylamine, tryptamines and piperazines, cathinones, synthetic cannabinoids and other substances. These substances affect the monoaminergic systems of the brain and have primarily entactogens (emotional), hallucinogenic and stimulant effects. They have often unclear chemical composition and can be difficult to assess the long-term health consequences of these drug use, but deaths have been recorded or severe injury.

Keywords: new synthetic substances, phenylethylamines, tryptamines, piperazines, cathinones, synthetic cannabinoids.