Psychiatria pre prax 3/2009

Nové možnosti liečby ADHD na Slovensku

MUDr. Ján Šuba

Hyperkinetická porucha (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) – porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku. Porucha má chronický priebeh, často pretrváva od detstva do adolescencie. Neliečená prechádza do dospelosti vo viac ako 50 %. Má negatívny dosah na viaceré oblasti fungovania jedinca. V dospelom veku sa ADHD spája s antisociálnou poruchou osobnosti, abúzom návykových látok a delikvenciou. Porucha je liečiteľná, pokiaľ je diagnostikovaná v detstve. Medzi farmakoterapiu s dokázanou účinnosťou patrí liečba stimulanciami, najčastejšie metylfenidátom, atomoxetínom a alfa 2 adrenergickými agonistami. Adekvátna liečba poruchy pomáha predísť sekundárnej psychiatrickej morbidite a sociálno-patologickým javom.

Kľúčové slová: hyperkinetická porucha, ADHD, dopad poruchy, algoritmy liečby, MPH s osmoticky riadeným uvoľňovaním

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New possibilities of treatment of ADHD in Slovakia

Hyperkinetic disorder (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) is the most common disorder of psychic development in the childhood. The course of disorder is chronic, often persists from the childhood into the adolescence. Untreated passes into adulthood in more than 50 %. Has a negative impact in various fields of functioning of the individual. ADHD is associated with antisocial personality disorder, drugs addiction and crime in adulthood. If it is diagnosed in childhood, it is succesfully treated. The treatment by stimulant drugs, mostly methylphenidate, atomoxetine and alpha 2 adrenergic agonists, is the pharmacotherapy with proven efficacy. Adequate treatment of the disorder helps to prevent secondary psychiatric morbidity and social-pathological phenomena.

Keywords: Hyperkinetic disorder, ADHD, Impact ADHD, Algorithms for treatment ADHD, Methylphenidate with osmotic and controlled release