Psychiatria pre prax 4/2014

Nové diagnózy v klasifikácii DSM-5

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Klasifikácia duševných porúch DSM-5 priniesla viaceré novinky, medzi nimi aj 14 nových diagnóz. Možno predpokladať, že budú včlenené aj do MKCH-11, ktorá sa pripravuje v nadväznosti na DSM-5. Nové diagnózy majú lepšie charakterizovať symptómy a správanie skupiny ľudí, ktorí hľadajú odbornú pomoc, ale pre ich príznaky neboli doposiaľ určené diagnostické kritériá. Reliabilita a validita nových diagnóz sa potvrdila v predklinických, klinických aj epidemiologických štúdiách.

Kľúčové slová: duševné poruchy, klasifikácia DSM-5, nové diagnózy DSM-5.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New diagnoses in the classification DSM-5

Classification of Mental Disorders DSM-5 has brought several innovations, including the 14 new diagnoses. Presumably, that will be incorporated into the ICD-11, which was prepared in response to the DSM-5. New diagnoses have better characterize the symptoms and behaviors of people seeking professional help for their symptoms but have not yet been determined diagnostic criteria. Reliability and validity of new diagnoses were confirmed in pre-clinical, clinical and epidemiological studies.

Keywords: mental disorders, DSM-5 classification, DSM-5 new diagnoses.