Psychiatria pre prax 1/2019

Nevyhovujúce definície parafílií v súčasných psychiatrických klasifikáciách

MUDr. Michal Patarák

Parafílie sú v súčasných psychiatrických klasifikáciách definované kvantitatívnymi a kvalitatívnymi atribútmi sexuálneho záujmu alebo sexuálneho vzrušenia, ktoré sú veľmi voľne interpretovateľné. Ich definície sú príliš všeobecné a nedostatočne presné, a preto nevyhovujúce z hľadiska súčasnej medicíny založenej na vedeckých poznatkoch. Parafilné poruchy sú definované ako parafílie, ktoré spôsobujú ťažkosti samotnému jedincovi alebo iným osobám. Charakteristika parafilných porúch prostredníctvom potenciálneho ublíženia iným pripomína skôr poruchy osobnosti alebo právne popisy kriminálneho konania než duševné poruchy per se.

Kľúčové slová: parafílie, parafilné poruchy, sexuálne deviácie, atypické sexuálne vzrušenie, poruchy voľby sexuálneho objektu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inadequate definitions of paraphilias in current psychiatric classifications

In current psychiatric classifications the paraphilias are defined by quantitative and qualitative attributes of sexual interest or sexual arousal that can be very loosely interpreted. Their definitions are too general and imprecise, and therefore inadequate from the perspective of contemporary medicine based on scientific evidence. Paraphilic disorders are defined as paraphilias that cause distress of the individual or harm to others. Harming of others, as a characteristics of paraphilic disorders, resembles rather personality disorders or legally described criminal acts than mental disorders per se.

Keywords: paraphilias, paraphilic disorders, sexual deviations, atypical sexual arousal, disorders of sexual preference