Psychiatria pre prax 3/2014

Neurochemické koreláty suicidálneho správania

MUDr. Michal Patarák

Záujem o neurochémiu suicidálneho správania začal v šesťdesiatych rokoch, keď sa u depresívnych suicidálnych pacientov objavilo zvýšenie hladín 17-hydroxykortikosteroidov v moči. Odvtedy sa mnoho štúdií snažilo odhaliť neurobiologické a genetické základy suicidality. Prehľadový článok sumarizuje najpozoruhodnejšie neurochemické nálezy vo viacerých neurotransmiterových systémoch, predovšetkým však v sérotonínergickom systéme a hypotalamo-hypofýzo-nadobličkovej osi.

Kľúčové slová: suicidálne správanie, sérotonínergický systém, noradrenergický systém, dopamínergický systém, hypotalamo-hypofýzo-nadobličková os.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurochemical correlates of suicidal behavior

Interest in the neurochemistry of suicidal behavior began in the 1960s, when an increase in 17-hydroxycorticosteroid levels was discovered in the urine of depressed suicidal patients. Since then, many studies have tried to uncover the neurobiological and genetic underpinnings of suicidality. This review summarizes the most remarkable neurochemical findings in several neurotransmitter systems, particularly the serotonergic system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis.

Keywords: suicidal behavior, serotonergic system, noradrenergic system, dopaminergic system, hypothalamic-pituitary-adrenal axis.