Psychiatria pre prax 1/2008

NĚKTERÉ NOVĚJŠÍ POZNATKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BOLESTI

MUDr. Radkin Honzák, MUDr. Bohumil Seifert

Autoři předkládají přehled některých novějších poznatků v diagnostice a léčbě bolesti. Základem přístupu zůstává stále vrátková teorie a Loeserovo a Turkovo členění jednotlivých etáží bolesti, do původně jednoduchého schématu však přistupují jak nově poznávané mechanizmy, tak další substance podílející se na modulaci a komplexním prožitku bolesti. V praxi stále přetrvává dualistické dělení na somatické a psychické jevy. Je proto třeba důsledněji prosazovat biopsychosociální model, který umožňuje dualistický pohled překlenout. Mizí rozdíly mezi „tělesnou“ a „psychickou“ bolestí. Současné studie prokazují, že při pozorování bolesti blízké osoby se u empatizující osoby aktivují v mozku stejné struktury – především emoční – jako při bolesti reálné. Vztahy mezi tělesnou a psychickou bolestí jsou obousměrné: byla prokázána účast P-látky na modulaci a prožitku deprese, posttraumatické stresové poruchy a stresu. Psychiatři se setkávají s problematikou bolesti nejčastěji u pacientů se somatoformními poruchami. Autoři v závěru uvádějí přehled stavu příprav chystané revize příštího DSM-V, zejména kapitoly týkající se právě somatoformních poruch.

Kľúčové slová: bolest, biopsychosociální model, empatie, somatoformní poruchy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOME NEW PIECES OF KNOWLEDGE IN PAIN DIAGNOSIS AND TREATMENT

The authors present some new pieces of knowledge dealing with pain diagnosis and treatment. The gate theory and Loeser´s and Turk´s segmentation remain as the ground but there are emerging lot of new mechanisms and new substances participating in the pain modulation and experience. Unfortunatelly in practice mind-body dualism has been inherent in the medical model of treatment. The biopsychosocial model was designed to overcome its limitations and is a recommended alternate strategy for more successfully managing the multiple dimensions that are associated with chronic pain. The difference between “somatic” and “psychological” pain is waning. Recent studies demonstrate that some brain structures activated by pain are also engaged when an individual observes someone else in pain, and that these empathy-related responses are modulated as a function of the affective link between the empath and the individual in pain. Relationships between psychical and physical pain are bidirectional: the participation of P-substance in depression, stress, and PTSD was established. In psychiatric practice the problem of pain is encountered in somatoform disorders first and foremost. The authors inform about the recent state of preparation of DSM-V, especially its chapter dealing with somatoform disorders.

Keywords: pain, biopsychosocial model, empathy, somatoform disorders