Psychiatria pre prax 1/2020

Narkolepsia typ 1 a psychotická porucha – terapeutická dilema

MUDr. Mária Tormašiová, PhD.

Narkolepsia typ 1 je zriedkavé chronické ochorenie z okruhu tzv. centrálne podmienených hypersomnolencií s hlavnými symptómami nadmernej dennej spavosti, kataplexiou, halucináciami viazanými na spánok a spánkovou obrnou. Narkolepsia je spojená s vyššou prevalenciou psychiatrických porúch, avšak komorbidita so psychotickou poruchou je neobvyklá. Súčasný výskyt týchto dvoch ochorení odďaľuje správnu diagnózu a zhoršuje terapeutickú prognózu. Liečba nadmernej spavosti pri narkolepsii môže potencovať symptómy psychózy a antipsychotiká môžu zhoršovať spavosť. Prezentujeme kazuistiku 19-ročnej pacientky s touto zriedkavou komorbiditou s cieľom poukázať na terapeutickú dilemu v priebehu 5-ročného sledovania.

Kľúčové slová: narkolepsia, kataplexia, schizofrénia, komorbidita, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Narcolepsy type 1 and psychotic disorders - therapeutic dilemma

Narcolepsy typ 1 is a chronic a rare hypersomnolence of central origin with excessive daytime sleepiness, cataplexy, sleep-related hallucinations, and paralyses as core symptoms. Narcolepsy is associated with a higher prevalence of psychiatric disorders, co-morbidity with psychotic disorder is rare. The current occurence of these two diseasesputs off the correct diagnosis and worsens the therapeutic prognosis. Excessive somnolence treatment in the case of narcolepsy can reinforce the symptoms of psychosis and antipsychtics can worsen the somnolence. We are presenting the casusistics of a 19-year old patient with this rare comorbidity with the aim to point out the therapeutic dilemma during the 5-year long monitoring.

Keywords: narcolepsy, cataplexy, schizophrenia, comorbidity, treatment