Psychiatria pre prax 1/2022

Možnosti využívania nefarmakologických liečebných postupov u chorých s demenciou

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.

Demencia je závažné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k úbytku niektorých populácií neurónov. V dôsledku toho sú postihnuté vyššie kognitívne funkcie, ako pamäť, myslenie, orientácia, porozumenie, počítanie, schopnosť učenia sa, reči a úsudku. Vhodnou liečebnou a ošetrovateľskou starostlivosťou s využitím rôznych stratégií je možné do určitej miery kompenzovať postihnuté kognitívne funkcie a zachovanie kvality života pacienta s týmto ochorením. Terapia demencií sa zakladá na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch – nefarmakologických postupoch a na farmakoterapii.

Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, kognitívne funkcie, kompenzácia kognitívnych funkcií

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of using non-pharmacological treatment procedures in patients with dementia

Dementia is a serious neurodegenerative disease that leads to a decline in some neuronal populations. As a result, higher cognitive functions are affected, such as memory, thinking, orientation, comprehension, counting, learning, speech, and judgment. Appropriate medical and nursing care using various strategies can, to a certain extent, compensate for the affected cognitive functions and maintain the quality of life of the patient with this disease. Dementia therapy is based on two interacting pillars - non-pharmacological procedures and pharmacotherapy.

Keywords: dementia, Alzheimer‘s disease, cognitive functions, compensation of cognitive functions