Psychiatria pre prax 1/2021

Možnosti léčby farmakorezistentní schizofrenie v běžné klinické praxi

prof. MUDr. Eva Češková, CSc. , MUDr. Martin Hýža, Ph.D.

Práce je zaměřena na dostupnou léčbu farmakorezistentní schizofrenie v běžné klinické praxi. Literární údaje a klinické zkušenosti ukazují na nutnost vyloučení pseudorezistence, která je často dána nonadherencí. Zlatým standardem je klozapin. Další možnosti zahrnují augmentaci a kombinaci antipsychotik, pro tyto strategie však máme málo důkazů o jejich účinnosti a výsledky jsou inkonzistentní. Augmentace je převážně cílena na přetrvávající a převládající příznaky (depresivní a negativní příznaky, kognitivní deficit). Nejčastěji užívanou kombinací je klozapin a antipsychotikum, které je k němu z hlediska farmakologického profilu komplementární.

Kľúčové slová: farmakorezistentní schizofrenie, klozapin, augmentace, kombinace antipsychotik

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Treatment possibilities of pharmaco-resistant schizofrenie in common clinical practice

The paper is focused on available therapeutic approaches to schizophrenia in common clinical practice. The literature and clinical experience stress the exclusion of pseudoresistance, caused mainly by nonadherence. The gold standard is clozapine. Further possibilities include augmentation and combination of antipsychotics; however, for these strategies there is not enough evidence and results are inconsistent. Augmentation is aimed mostly on persistent and dominant symptoms (depressive and negative symptoms, cognitive deficit). The most frequently used combination is combination of clozapine with an antipsychotic with complementary pharmacological profile.

Keywords: pharmaco‑resistant schizophrenia, clozapine, augmentation, combination of antipsychotics