Psychiatria pre prax 3/2015

Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie

Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

Autorka v príspevku analyzuje mobbing ako negatívny sociálny jav na pracovisku, ktorý predstavuje nevhodnú komunikáciu a neprimerané správanie kolegov alebo nadriadeného voči jednotlivcovi, prípadne menšej skupine. Pozornosť venuje príčinám, prejavom a negatívnemu vplyvu mobbingu na obeť násilia, organizáciu a spoločnosť. Dlhodobo pretrvávajúce patologické medziľudské vzťahy na pracovisku sa môžu stať príčinou zdravotných ťažkostí obete. S riešením uvedených problémov sa stretávajú lekári v rôznych oblastiach medicíny a ich identifikácia si vyžaduje medziodborovú spoluprácu. Autorka sa venuje aj opisu typických osobnostných charakteristík obete a páchateľov a v závere uvádza konkrétne možnosti pomoci obetiam násilia a význam prevencie.

Kľúčové slová: mobbing, obeť, agresor, násilie, komunikácia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mobbing – its influence on the health and its opportunities for prevention

The author in this paper analyses mobbing as a negative social phenomenon in the workplace that represents inappropriate communication or behavior of colleagues or superiors to a single person or eventually to a smaller group. She gives attention to the causes, manifestations and negative impacts of mobbing for the victim, organization and society. Long term continues pathological interpersonal relationship in the workplace can become reason of the victim’s health difficulties. Doctors from various parts of medicine come along with solutions of the raised issued but the identification demands inter-discipline cooperation. The author in the end focuses on description of personal characteristics of victims and perpetrators. Moreover she mentions concrete ways of helping the victim of this particular violence and importance of prevention.

Keywords: mobbing, victim, aggressor, violence, communication, prevention.