Psychiatria pre prax 3/2013

Mentálna retardácia z hľadiska invalidity

MUDr. Erna Vavrová, MUDr. Viliam Sinay, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., MUDr. Helena Poláková

V článku sú podávané informácie o platnej legislatíve, definujú sa základné pojmy – invalidita a invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nakoľko ľudia s mentálnou retardáciou s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom pri uplatnení nároku na invalidný dôchodok často nespĺňajú podmienku potrebnej doby poistenia – t. j. podmienku počtu odpracovaných rokov, bola do praxe zavedená osobitná kategória invalidity – invalidita z mladosti. Posudzovanie invalidity sa vykonáva v spolupráci s psychiatrom, psychológom, všeobecným lekárom a posudkovým lekárom.

Kľúčové slová: mentálna retardácia, invalidita, invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, invalidita z mladosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mental retardation from view of point of disability

The article gives information about valid legislation, defines basic terms – disability and invalidity retirement, long-term poor health state, decrease rate and ability to practice paid activity. Because people with mental retardation with long-term poor health state drawing claims to an invalidity pension often do not fulfill condition of needed period of insurance – i.e. requirement of the number of years of work, there was introduced a special category of disability – a disability from youth. Qualifying the disability takes place in cooperation with psychiatrist, psychologist, general practioner and medical examiner.

Keywords: mental retardation, disability, invalidity retirement, long-term poor health state, decrease rate and ability to practice paid activity, disability from youth.