Psychiatria pre prax 2/2017

„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“

MUDr. Dana Kamarádová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., Mgr. Vratislav Bareš

Zkoumáním vlivu traumatických vzpomínek na další průběh života člověka se vědci zabývají přibližně od druhé světové války. Zdá se, že rané stresující vzpomínky hrají zásadní roli v dalším vývoji člověka. Traumatické vzpomínky jsou senzo-motorické stavy. Tyto vzpomínky je možno opět vyvolat v situaci, která je podobná té, která je vytvořila. Jednou z možností, jak zpracovat traumatickou vzpomínku, je dle KBT teorie tzv. reskripce v imaginaci – tedy přepis jejího vnitřního významu a emočního zpracování.

Kľúčové slová: traumatické vzpomínky, imaginace, reskripce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„Mummy, excuse me, that I was ashamed for you“– case story

Scientists have been concentrated on influence of traumatic memories on next course of patient´s life since World War II. It seems that early stressful memories play important role in the further development of human. Traumatic memories are sensoric-motor state. These memories can be recalled in the situation that is similar to one, that created it. One possibility to process the traumatic memory is up to CBT theory so called transcription in imagination – a transcript of its inner meaning and emotional processing.

Keywords: traumatic memories, imagination, transcription