Psychiatria pre prax 2–3/2010

Liečba olanzapínom a štandardné EEG

doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc. , prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Olanzapín je atypické antipsychotikum. Pri atypických antipsychotikách, ale aj pri iných antipsychotikách, sa vyskytujú epileptické paroxyzmy alebo EEG (elektroencefalografické) abnormity v priebehu liečby. Napríklad liečba klozapínom je spojená s neobvykle vysokým výskytom EEG abnormít. Cieľom našej štúdie bolo sledovanie zmien EEG v priebehu liečby olanzapínom. V súbore 76 pacientov vo veku 18 – 79 rokov (29 žien a 47 mužov) boli hodnotené rutinné EEG záznamy snímané v bdelom relaxovanom stave. EEG záznamy boli hodnotené ako normálne (39 záznamov; 51,3 %), ostatné ako abnormné, resp. patologické. Išlo o: 1. záznamy s pomalými vlnami – 27 záznamov (35,5 %); 2. paroxyzmálne hypersychrómne záznamy – 5 záznamov (6,6 %); 3. hroty/ostré vlny – 5 záznamov (6,6 %). Nálezy sa diskutujú a porovnávajú aj s našimi predchádzajúcimi nálezmi u pacientov liečených klozapínom.

Kľúčové slová: schizofrénia, olanzapín, zmeny EEG, epileptiformná aktivita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Olanzapine treatment and standard EEG

Olanzapine is an atypical antipsychotic drug. Treatment with atypical antipsychotics, but also with older antipsychotics, is associated with risk of epileptic seizures or EEG abnormalities. For example treatment with clozapine is associated with unusually high incidence of EEG abnormalities. The aim of our study was to follow EEG changes in the treatment with olanzapine. In a group of 76 patients (18 – 79 y; 29 women, 47 men) were rutine awake EEG recordings performed. EEGs were classified as normal (39 recordings; 51,3 %), others as abnormal or pathologic. They were: 1. Records with slow waves – 27 records (35,5 %); 2. Paroxysmal bilateral hypersynchrony – 5 records (6,6 %); Spikes/sharp waves – 5 records (6,6 %). Results are discussed and compared with our previous results obtained in a group of patients treated with clozapine.

Keywords: schizophrenia, olanzapine, changes in EEG, epileptiform activity.