Psychiatria pre prax 6/2007

LÉČEBNÉ POSTUPY U BEHAVIORÁLNÍCH PORUCH U DEMENCE

MUDr. Vanda Franková

Poruchy chování patří do klinického obrazu demence všech typů. Při jejich vzniku je nutné zajistit bezpečí pacienta a jeho okolí, zjistit příčinu stavu a cíleně ji léčit (odstranit). Hlavní součástí intervence jsou nefarmakologické postupy, včetně práce s pečujícími. Farmakoterapie je indikovaná pouze u nezvládnutelných stavů agresivity, obtěžující psychotické produkci a úzkostné či depresivní symptomatice, při selhání nefarmakologických postupů. Vhodná jsou SSRI antidepresiva nebo trazodon. Podávání antipsychotik je sporné, vždy je třeba individuálně posoudit poměr jejich přínosu a rizika. U demence Alzheimerova typu jsou indikované inhibitory cholinesteráz a memantin, které mají pozitivní vliv i na behaviorální poruchy pacientů.

Kľúčové slová: behaviorální poruchy, demence, nefarmakologické postupy, farmakoterapie, antipsychotika 2. generace, SSRI, pečující

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPEUTICAL APPROACHES IN BEHAVIORAL DISORDERS IN DEMENTIA

Behavioral disorders belong to clinical picture of all types of dementia. If they occur, it is necessary to secure a safety for patients and their surrounding, to find out a cause of the state and apply targeted treatment (removal of the cause). Main parts of the intervention are nonpharmacological actions including a cooperation with care givers. Pharmacotherapy is indicated only in cases of uncontrollable states of aggressiveness, difficult psychotic production, and anxious or depressive symptomatology in case nonpharmacological approaches fail. SSRI antidepressives or trazodone are suitable medications. The use of antipsychotics is controversial, it is always necessary to weight the benefit against harm. In Alzheimer type dementia cholinesterase inhibitors and memantin with a positive influence also on behavioral disorders are indicated.

Keywords: behavioral disorders, dementia, nonpharmacological treatment, pharmacotherapy, antipsychotics of 2nd generation, SSRI, care-giving