Psychiatria pre prax 6/2009

Léčba schizofrenie

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dle současného pohledu má být léčba schizofrenie komplexní, individualizovaná a měřitelná. Komplexní léčba zahrnuje psychofarmakoterapii, péči o tělesný stav a psychosociální intervence. Detailněji je rozebírána farmakoterapie. V současné době máme k dispozici atypická antipsychotika (antipsychotika II. generace), která jsou subjektivně lépe snášena a jsou dostupná v různých galenických formách. Lékař volí optimální lék na základě svých znalostí a informací o nemocném. Měl by vzít v úvahu klinický obraz, dynamiku onemocnění, individuální náchylnost k vedlejším účinkům, předchozí zkušenost nemocného, jeho preference a názory nejbližších rodinných příslušníků respektive pečovatelů.

Kľúčové slová: schizofrenie, farmakoterapie, individualizovaná léčba, měřitelná léčba, psychosociální intervence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of schizophrenia

According to current opinion the treatment of schizophrenia should be complex, tailored to the patient a measurement based. The complex treatment includes psychopharmacotherapy, care about somatic health and psychosocial information. Psychopharmacotherapy is analyzed in more details. Nowadays we have at our disposal atypical antipsychotics, which are subjectively better tolerated and available in different formulations. The doctors can choose the optimal drug on the base of his knowledge about psychopharmacotherapeutic possibilities and information about patient. We should take into consideration clinical picture, dynamics of the disease, individual vulnerability to side effects, previous experience, patients preference and relatives and carers attitudes.

Keywords: schizophrenia, pharmacotherapy, individualized treatment, measurement based treatment, psychosocial intervention