Psychiatria pre prax 1/2006

Léčba psychotické deprese – akutní a pokračovací farmakologická léčba

MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček

Psychotická deprese patří mezi relativně častý typ depresivní poruchy. Existují odlišnosti mezi psychotickou depresí a nepsychotickými formami depresivní poruchy (odpověď na léčbu, riziko suicidia, průběh a prognóza onemocnění atd.). V článku autoři rekapitulují účinnost různých farmakologických léčeb psychotické deprese (tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, antipsychotika). Nejúčinnější akutní farmakologickou léčbou je podle výsledků klinických studií kombinace antidepresiv s antipsychotiky. Užití atypických antipsychotik v kombinaci se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu je novým nadějným způsobem léčby psychotické deprese. Vodítka pro pokračovací léčbu psychotické deprese nejsou založena na důkazech, protože nejsou k dispozici dvojitě slepé, kontrolované studie.

Kľúčové slová: psychotická deprese, tricyklická antidepresiva, antipsychotika 1. generace, antipsychotika 2. generace, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, akutní léčba, pokračovací léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DEPRESSION – ACUTE AND CONTINUATION DRUG TREATMENT

The psychotic depression is relatively common type of depressive disorder. It is different from non – psychotic form of unipolar depression in certain characteristics (eg. response to treatment, risk of suicide, course and prognosis of illness etc.). Authors review efficacy of various pharmacological treatment of psychotic depression (tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, antipsychotics). The most effective pharmacological acute treatment of psychotic depression is according to results of clinical trials combination of antidepressant and antipsychotic. The use of atypical antipsychotics with selective serotonin reuptake inhibitors could be new promise in the treatment of psychotic depression. Guidelines for continuation treatment are not evidence – based, because controlled, double-blind study are lacking.

Keywords: psychotic depression, tricyclic antidepressants, 1st generation of antipsychotics, 2nd generation of antipsychotics, selective serotonin reuptake inhibitors, acute phase of treatment, continuation phase of treatment.