Psychiatria pre prax 4/2007

KODEPENDENCIA

Mgr. Štefánia Laskovská

Cieľom tejto práce je upozorniť na málo zohľadňovanú problematiku kodependencie, jej dôležitosť pre terapeutickú prax, kde sa jej doposiaľ nevenuje dostatočná pozornosť. Fenomén kodependencie vysvetľuje, okrem iného, aj správanie osôb blízkych závislému jedincovi, ich paradoxné zakrývanie problému pred okolím, prijímanie a prehlbovanie vlastného utrpenia. Článok je súhrnom informácii na tému spoluzávislosti, snaží sa poskytnúť nové poznatky pre terapeutov prichádzajúcich do styku so závislým pacientom a zaoberajúcich sa rodinnou terapiou. Spoznanie konceptu kodependencie napomáha porozumieť špecifikám myslenia a konania účastných osôb a otvára ďalšie možnosti pre terapeutickú prax.

Kľúčové slová: kodependencia, spoluzávislosť, kozávislosť, koalkoholizmus, popieranie vlastného ja, popieranie reality, bludný kruh, disfunkčná rodina, disfunkcia, porucha emócií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CO–DEPENDENCE

The aim of this article is to increase awareness of neglected problems of co-dependence, its importance for clinical practice and the insufficient attention to the problem. The phenomena of co-dependence explains also the behavior of persons close to dependant individuals, their paradoxical hiding the problem from the surrounding, accepting and deepening proper suffering. The article summarizes information on the topic of co-dependence, attempts to provide new information for medical professionals caring for dependant patients and discusses the family therapy. Least but not last the authors would like to propagate the work of Ch. L. Whitfield.

Keywords: co-dependence, co-alcoholism, denying of myself, denying of reality, vicious circle, dysfunctional family, family destruction, dysfunction, emotional disorder.