Psychiatria pre prax 4/2016

Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie

MUDr. Matúš Virčík

V súčasnosti je klozapín jedným z najúčinnejších antipsychotík pri liečbe farmakorezistentnej schizofrénie, avšak 1/3 až 2/3 pacientov udávajú perzistentné pozitívne príznaky napriek adekvátnej dávke a dĺžke monoterapie klozapínom. Pri pretrvávajúcich pozitívnych príznakoch navzdory liečbe klozapínom volíme kombináciu s antipsychotikami 2. generácie. Niektoré antipsychotiká sú volené ako komedikácia, napríklad aripiprazol, amisulpirid a risperidón. V uvedenej kazuistike je opísaná kombinácia klozapínu a amisulpridu pri farmakorezistentnej schizofrénii nedostatočne reagujúcej na monoterapiu klozapínom, ktorá sa ukázala ako efektívna a bez výraznejších nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: augmentácia, klozapín, amisulprid, schizofrénia, farmakorezistencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clozapine and amisulprid combination in treating of pharmaco-resistant schizophrenia

Currently clozapine is one of the most effective antipsychotic drugs in treating of pharmacoresistant schizophrenia. However, 1/3 to 2/3 of patients will have persistent positive symptoms despite adequate doses and duration of clozapine monotherapy. During persisting positive symptoms in spite of treatment with clozapine goes back when combined with the 2nd generation antipsychotics. Some antipsychotics have been selected as an adjuvant, such as aripiprazole, risperidone and amisulpiride. The present case report discloses a combination of clozapine and amisulpride with pharmacoresistant schizophrenia slightly responsive to clozapine monotherapy that turned out as an effective and without significant side effects.

Keywords: augmentation, clozapin, amisulprid, schizophrenia, treatment-resistant