Psychiatria pre prax 1/2016

Klasifikácia psychofarmák – minulosť a súčasnosť

doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

Vývoj klasifikácie/názvoslovia psychofarmák sa posunul od klinických kritérií (pozorovaný/očakávaný účinok) k viacosovým kritériám. Príčinami vývoja bol nárast počtu liečiv, zmeny v spektre účinku a rozšírenie indikácií toho istého liečiva. Všeobecnými predpokladmi sú pokroky v oblasti vývoja nových liečiv aj v neurovedách. Cieľom nových klasifikácií/názvosloví je charakterizovať liečivo/skupinu tak, aby umožnili klinikovi vybrať psychofarmakon na základe čo najkomplexnejšej informácie. Predpokladom využitia tejto novinky sú kvalitné vedomosti o psychofarmakách.

Kľúčové slová: klasifikácia, názvoslovie psychofarmák

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of psychopharmacological medications – past and present

Evolution in classification/nomenclature of psychopharmacons has moved from clinical criteria of observed/expected response to multi-axis criteria. The reason for this progress has been due to increased number of medications, changes in spectrum of their effectiveness and broader indications for the same medication. Further progress of neuroscience and emergence of new medicines has been precondition for this development. The aim of the new classification/nomenclature is to characterize the medication and its group and to give a clinician choice in selection of psychopharmacological medications according the most complex information available. The assumption for this novelty application is a good basic knowledge of psychopharmacological medication.

Keywords: classification, nomenclature of psychopharmacological medications