Psychiatria pre prax 1/2019

Kariprazín v liečbe schizofrénie

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

Schizofrénia je porucha charakterizovaná viacerými symptómovými okruhmi vrátane pozitívnych, negatívnych, kognitívnych, afektívnych i agresívnych príznakov. V súčasnosti stojí moderná psychofarmakologická terapia pred významnou výzvou v snahe efektívne liečiť okruh negatívnych symptómov. Záujem o patofyziologické mechanizmy negatívnych príznakov je v ostatnom období podporený rastúcim počtom štúdií týkajúcich sa úlohy D3 dopamínových receptorov. Kariprazín je parciálny agonista D2 a D3 receptorov schválený Európskou liekovou agentúrou na liečbu schizofrénie a má potenciál na špecifické použitie u pacientov s predominantnou negatívnou symptomatikou.

Kľúčové slová: schizofrénia, negatívne príznaky, dopamínové D3 receptory, parciálne agonisty, kariprazín

Cariprazine in the treatment of schizophrenia

Schizophrenia is a disorder characterized by multiple symptom domains, including positive, negative, cognitive, affective and aggressive symptoms. Effective management of negative symptoms is increasingly being recognized as one of major challenges of modern psychopharmacology. Recently, an interest in underlying pathophysiological mechanism of negative symptoms has encouraged a growing body of studies on the role of dopamine D3 receptors. Cariprazine, a dopamine D3 and D2 receptor partial agonist with preferential binding to D3 receptors is approved by European Medicines Agency for the treatment of schizophrenia and may be of particular use in patients with predominant negative symptoms.

Keywords: schizophrenia, negative symptoms, dopamine D3 receptors, partial agonists, cariprazine