Psychiatria pre prax 1/2021

Kariprazín v akútnej fáze liečby pacientov so schizofréniou

MUDr. Vanda Valkučáková

V bežnej klinickej praxi sa stretávame s úskaliami optimálneho nastavenia liečby pacientov so schizofréniou. V samotnom terapeutickom procese zohráva kľúčovú úlohu niekoľko premenných – či už v podobe dubióznej kompliancie pacientov, nedostatočnej účinnosti psychofarmák na celé spektrum symptómov, rozvoja nežiaducich účinkov liečby, neskorého začatia psychiatrickej intervencie alebo málo podporného rodinného a sociálneho zázemia nevynímajúc. Medzi najviac limitujúce konzekvencie pre pacienta patria negatívne symptómy, pričom práve ich terapeutické ovplyvnenie vedie k významným funkčným výhodám a zlepšuje kvalitu života nielen samotných pacientov, ale aj ich blízkych osôb. Prvotným dôvodom začatia psychiatrickej intervencie však častejšie bývajú pozitívne symptómy. Kariprazín, parciálny agonista dopamínových D2/D3 receptorov, preukázal v klinických skúškach účinnosť vo viacerých symptómových doménach schizofrénie. Hoci pri rozhodovaní o začatí liečby kariprazínom vnímame predovšetkým jeho preukázaný efekt na negatívnu symptomatiku u pacientov so schizofréniou, dôkazy klinických štúdií ukazujú jeho plnohodnotný potenciál k terapeutickému zvládnutiu akútnej epizódy schizofrénie či jej relapsu.

Kľúčové slová: schizofrénia, kariprazín, akútna fáza schizofrénie, pozitívne symptómy, D2/D3 agonista

Cariprazine in acute phase treatment of patients with schizophrenia

In routine clinical practice we encounter limitations of the optimal treatment adjustment for patients with schizophrenia. Several variables play a key role in the therapeutic process itself - whether in the form of dubious patient compliance, insufficient pharmacological efficacy of psychiatric medication influencing wider range of symptoms, development of side effects of the treatment, late initiation of psychiatric intervention, including insufficiently supportive family and social background. Undoubtedly, negative symptoms are among the most debilitating aspects of living with schizophrenia and therapeutical changes of these symptoms leads to significant functional benefits and improve the quality of life not only for the patients themselves, but also for their relatives. However, positive symptoms tend to be initial reason for psychiatric intervention more often. Cariprazine, a partial agonist of dopamine D2 / D3 receptors, has been shown to be effective across multiple symptom domains in clinical trials. When deciding on the inclusion of cariprazine in the patient›s treatment, we mostly think of its proven effect on the negative symptoms in patients with schizophrenia, the evidence of clinical studies shows its full potential to address acute psychosis or relapse.

Keywords: schizophrenia, acute phase of schizophrenia, cariprazine, positive symptoms, D2 / D3 agonist