Psychiatria pre prax 4/2022

Faktory ovplyvňujúce spoluprácu v liečbe schizofrénie – pilotná štúdia

Bc. Martina Žabková, Mgr. Ondrej Gergely

V pilotnej štúdii sme sa zaoberali spoluprácou v liečbe u pacientov so schizofréniou a mapovaním faktorov, ktoré ju dokážu potenciálne ovplyvniť. Zaujímal nás pritom predovšetkým pohľad samotných pacientov, ktorí sú pri mapovaní faktorov často opomínaným článkom. Výskumná časť je založená na kvalitatívnom prístupe. Metódou zberu dát bolo pološtruktúrované interview so 7 pacientmi so schizofréniou a s 2 psychiatrami z praxe. Analýza a interpretácia dát prebehla prostredníctvom tematickej analýzy. Identifikované podporné faktory sa týkali nielen pacienta (náhľad na ochorenie, informovanosť, vedomie potrebnosti liečby, postoj pacienta k liečbe, konkrétna motivácia pokračovať v liečbe), ale aj jeho prostredia (sociálna opora, priaznivé psychosociálne prostredie) a samotnej liečby (otvorenosť v komunikácii, dobrý vzťah s lekárom, spokojnosť s liečbou). Faktory pôsobiace negatívne sa čiastočne odvíjali od absencie podporných faktorov (anozognózia, nedostatok informácií, nedostatočná sociálna opora, nepriaznivé psycho-sociálne prostredie), no boli tu identifikované aj nezávislé faktory (negatívne skúsenosti so zdravotníctvom, vedľajšie účinky liečby, paranoidita, kratšie trvanie ochorenia, či užívanie psychoaktívnych látok). V závere sa sústredíme na faktory, ktoré do určitej miery dokáže ovplyvniť ošetrujúci personál.

Kľúčové slová: schizofrénia, spolupráca v liečbe, adherencia, faktory, tematická analýza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Factors affecting cooperation in the treatment of schizophrenia − a pilot study

In this pilot study, we investigate cooperation in the treatment of schizophrenia and map factors that can potentially influence it. In doing so, we were particularly interested in the perspective of patients themselves, who are an often omitted segment in factor mapping. The research part is based on a qualitative approach. The data collection method was semi-structured interviews with 7 patients with schizophrenia and 2 psychiatrists. Data analysis and interpretation were performed through thematic analysis. Identified supportive factors were related not only to the patient (insight, awareness of the disease, awareness of the need for treatment, patient attitude towards treatment, specific motivation to continue treatment), but also to the patient‘s environment (social support, favorable psychosocial environment) and the treatment itself (openness in communication, good relationship with the physician, satisfaction with treatment). Negative factors were partly related to the absence of supportive factors (anosognosia, lack of information, lack of social support, unfavorable psychosocial environment), but independent factors were also identified (negative experiences with healthcare, side effects of treatment, paranoia, shorter duration of illness or use of psychoactive substances). In conclusion, we focus on factors that can be partially influenced by the treating staff.

Keywords: schizophrenia, cooperation in treatment, adherence, factors, thematic analysis