Psychiatria pre prax 6/2002

DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 1. díl

MUDr. Ján Praško, CSc. , MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Dystymií trpí přinejmenším 3–5% dospělých, což vytváří významný zdravotní problém. Pacienti mají zřídka diagnózu dystymie samotné, častěji splňují kritéria pro více diagnóz. Dystymie se překrývá s depresivní poruchou, úzkostnými poruchami, abúzem návykových látek a poruchami osobnosti nebo je komorbidní se somatickými nemocemi. Reklasifikace dystymie mezi poruchy nálady v DSM-III podnítila široké užití antidepresivní medikace u této jednotky. Léčba: Tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake serotoninu, inhibitory monoaminooxydázy se ukázaly být účinné v krátkodobé léčbě i v prevenci relapsu a rekurence. Nedávné kontrolované studie prokázaly velmi dobrou efektivitu amisulpridu v této indikaci. Amisulprid prokázal kratší latenci terapeutické odpovědi než fluoxetin.

Kľúčové slová: dystymie, symptomatologie, diagnostická kritéria, diferenciální diagnóza, farmakoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dysthymia and its therapy

Dysthymic disorder affects about 3–5% of adults, which makes it a significant public health problem. Dysthymic patients rarely carried the diagnosis of dysthymia alone; rather, these patients frequently met criteria for several diagnoses. Dysthymie overlap frequently with major depression, anxiety disorders, substance abuse and personality disorders. It can also be comorbid with medical disorders. The reclassification of dysthymic disorder as a mood disorder in DSM-III encouraged the use of antidepressant medication in treatment. Treatment: Tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin-2receptor antagonists and monoamine oxidase inhibitors have demonstrated efficacy in the short-term term treatment and prevents relapse and recurrence. Recent controlled studies proved the efficacy of amisupride in the treatment of dysthymic disorder. Amisulpride presented a shorter latency of response comparing with fluoxetine.

Keywords: dysthymia, symptomatology, diagnostic criteria, differential diagnosis, pharmacotherapy.