Psychiatria pre prax 1/2012

Dualistické neurobiologické prístupy k emóciám a ich prekonanie

MUDr. Michal Patarák

Sú naše emócie len záležitosťou mozgu? Sú afektívne procesy generované inými oblasťami ako kognitívne? Priniesol viac poznania psychologický, či čisto experimentálny prístup k emóciám? Je limbický systém skutočne centrom emócií? Sú emócie odrazom funkcie spoločných neuronálnych štruktúr alebo vznikajú v oddelených, takzvaných emočných okruhoch? Ukazuje sa, že tieto otázky nemožno klásť vylučujúco, pretože na ne (zatiaľ) neexistujú ani jednoznačné odpovede. Prehľadový článok sa zameriava na základné dualistické konflikty afektívnej neurovedy s významnými implikáciami pre psychiatriu ako vedu zaoberajúcu sa priamo emóciami.

Kľúčové slová: emócie, afekty, afektívna neuroveda, trojjediná teória mozgu, limbický systém, cirkumpolárny model.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dualistic neurobiological approaches to emotions and their overcome

Are our emotions just a matter of brain? Are affective processes generated in other areas of brain such as cognitive? What has brought more knowledge, psychological, or purely experimental approach to the emotions? Is limbic system a centre of emotions? Are emotions a reflection of the common functions of neuronal structures or arise in separate so-called emotional circuits? It seems, that these issues are not exclusive to ask, because there are no clear answers either. Review will focus on basic affective neuroscience dualistic conflicts, with important implications for psychiatry, as a science dealing directly with emotions.

Keywords: emotions, affects, affective neurosience, triune brain theory, limbic system, circumplex model.