Psychiatria pre prax 5/2009

Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí

MUDr. Pavel Ressner, MUDr. Robert Rusina, MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., MUDr. Kateřina Sheardová, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., MUDr. Vladimír Línek, CSc., doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D

Tato doporučení byla vytvořena pro potřebu praktických neurologů, geriatrů, psychiatrů a dalších specialistů zabývajících se péčí o nemocné s demencí. Práce se opírá o vědecky podložené postupy léčby, které vycházejí především z dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií a metaanalýz. Předkládáme doporučení pro terapii Alzheimerovy nemoci, vaskulární demence, Parkinsonovy nemoci s demencí a demenci s Lewyho tělísky. Materiál by měl vést k racionálnímu a efektivnímu postupu léčby nejčastějších typů demence.

Kľúčové slová: demence, Alzheimerova nemoc, postupy léčby, iAChE

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment guidelines for Alzheimer‘s disease and other dementias

These guidelines have been developed to assist practical neurologists, geriatricians, psychiatrists, and other specialists involved in the care of patients with dementia. The paper is grounded on scientifically based treatment procedures that are mainly based on double-blind, placebo-controlled studies and meta-analyses. We present the guidelines for the treatment of Alzheimer‘s disease, vascular dementia, Parkinson‘s disease with dementia, and dementia with Lewy bodies. These guidelines should result in rational and effective treatment procedures in the most common types of dementia.

Keywords: dementia, Alzheimer‘s disease, treatment procedures, ACE inhibitors