Psychiatria pre prax 1/2015

Do vnútra kreativity pri Parkinsonovej chorobe

MUDr. Ján Necpál

Kreativita ako jedna z vyšších mozgových funkcií, definovaná svojou inovatívnosťou a užitočnosťou, sa v určitých prípadoch môže prejaviť aj za patologických okolností, napríklad pri Parkinsonovej chorobe. Patofyziologický základ kreativity je multifaktoriálny, no zdá sa, že výnimočnú úlohu pri jej vzniku hrá dopamín a liečba agonistami dopamínových receptorov. Tento krátky prehľadový článok je zameraný na patofyziologické aspekty, charakteristiku pacientov a podobnosť, respektíve rozdiely medzi kreativitou a poruchami kontroly impulzov. Ide o pomerne novú a kontroverznú tému, o ktorú je v oblasti neuropsychiatrie, neurobiológie a neurofarmakológie prejavovaný stále väčší záujem.

Kľúčové slová: kreativita, Parkinsonova choroba, dopamínergická liečba, poruchy kontroly impulzov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inside the creativity in Parkinson´s disease

Creativity as a one of higher brain functions, defined by its novelty and usefulness, may sometimes manifest under pathological circumstances, for instance in Parkinson´s disease. Pathological background of creativity appears as multifactorial however it seems that dopamine and dopamine receptor agonists play an extraordinary role in its origin. This short review article is focused on the pathophysiological aspects, patient´s characteristics and similarities eventually differences between creativity and impulse control disorders. It reports a relatively new and controversial topic with still increasing attention in the field of neuropsychiatry, neurobiology and neuropharmacology.

Keywords: creativity, Parkinson´s disease, dopaminergic therapy, impulse control disorders.