Psychiatria pre prax 2/2013

Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria

MUDr. Michal Patarák

Théodule Ribot bol literárne činný najmä na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Práve z tohto obdobia pochádzajú aj jeho najvplyvnejšie a najznámejšie diela. Snažil sa, na rozdiel od svojho súčasníka Sigmunda Freuda, porozumieť psychickým javom na biologickom a evolučnom základe, ako to robíme i dnes. Preto zostáva v istom zmysle moderným autorom a nasledujúci text je venovaný reflexii jeho diel. Rovnako ako Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, či iní velikáni psychiatrie, i on si totiž zaslúži spomienku, ktorá prispieva k identite nášho odboru.

Kľúčové slová: Théodule Ribot, Ribotov zákon, história psychiatrie, pamäť, vôľa, pozornosť, vedomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The works of Théodule Ribot and contemporary psychiatry

Keywords: Théodule Ribot was literary active at the turn of the twentieth century. From then originate his most influential and best known works. Unlike his contemporary Sigmund Freud, he tried to understand the biological and evolutionary basis of psychological phenomena, as we do today. Therefore he remains a modern author and the following text is devoted to the reflexion of his works. As well as Emil Kraepelin, Eugen Bleuler and other giants of psychiatry, he deserves remembrance, which contributes to the identity of our field.