Psychiatria pre prax 6/2006

Detoxifikace u závislosti na metamfetaminu

MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., PhDr. Michael Václavík

Metamfetamin je stimulační droga s nepřímým účinkem vyvolaným ovlivněním transportních mechanizmů dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. Neuroadaptační mechanizmy se podílejí na rozvoji závislosti s převažující psychickou složkou. Abstinenční syndrom při přerušení užívání je charakterizován depresí, únavou a úbytkem energie. V další fázi se dostavuje silná touha po droze. Přesto, že psychické potíže postupně slábnou, mohou přetrvávat týdny i měsíce. Paranoidní syndrom a halucinace mohou být důsledkem užívání a na rozdíl od symptomů schizofrenní poruchy většinou odeznívají spontánně. Závislost na metamfetaminu je obtížně léčitelná porucha s vysokým rizikem relapsu. Neprokázal se efekt substituční farmakoterapie a nejsou zatím běžně používány ani látky s anticravingovým efektem. Nejefektivnější v léčbě je kombinace biologických, behaviorálních a psychologických přístupů, z nichž nejužívanější jsou uvedeny.

Kľúčové slová: metamfetamin, abstinenční syndrom, detoxifikace, závislost, craving.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DETOXIFICATION IN THE ADDICTION TO METHAMPHETAMINE

Methamphetamine is a stimulating drug with an indirect effect caused by the influencing of the transport mechanisms of dopamine, noradrenalin and serotonin. Neuro-adaptation mechanisms participate in the development of addiction with a predominant mental component. Abstinent syndrome during withdrawal is characterized by depression, fatigue and a lack of energy. In the next phase a strong desire for the drug appears. Although mental complications are gradually decreasing, they can last for weeks or even months. Paranoid syndrome and hallucination can be as a result of using the drug and mostly disappear spontaneously, unlike the symptoms of schizophrenic disorder. Addiction to methamphetamine is a disorder which can be treated with difficulties and with a high risk of relapse. The effect of substitution pharmacotherapy has not been proved and substances with anti-craving effect have not been commonly used so far either. A combination of biological, behavioural and psychological approaches is the most effective in the treatment, from which the ones used most are mentioned.

Keywords: methamphetamine, withdrawal, detoxification, addiction, craving.