Psychiatria pre prax 2/2022

Detencia a prvý detenčný ústav na Slovensku

JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA, MUDr. Marek Zelman

Detencia je najprísnejším ochranným opatrením, s postavením ultima ratio, aplikuje sa až po vyčerpaní všetkých menej reštriktívnych postupov. V detencii sa osobitným liečebným režimom a izoláciou bráni páchateľovi v ďalšom páchaní trestných činov a činov inak trestných. Súd nariadi detenciu, ak odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody ochorie nevyliečiteľnou duševnou chorobou a jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný. Súd môže rozhodnúť o detencii aj vtedy, ak sa páchateľ odmieta podrobiť ochrannému liečeniu (OL) alebo pre jeho negatívny postoj, OL neplní svoj účel a pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný, ďalej u páchateľa zločinu zo sexuálneho motívu alebo pri recidíve obzvlášť závažného násilného zločinu. Detencia trvá dovtedy, kým ochranu spoločnosti nemožno zabezpečiť miernejšími prostriedkami. Detencia bola do nášho právneho poriadku zavedená 1. 1. 2006. Sprevádzkovanie prvého detenčného ústavu na Slovensku v Hronovciach je naplánované na

      1. Detenčný ústav Hronovce disponuje 75 miestami, člení sa na tri organizačné jednotky: 1. detenčnú, 2. detenčno-resocializačnú,
  1. resocializačno-detenčnú. V predbežnom prieskume bolo identifikovaných 134 kandidátov na umiestnenie do detenčného ústavu.

Kľúčové slová: detencia, detenčný ústav, nebezpečný páchateľ, nepríčetný páchateľ, ochranné liečenie, ochranné opatrenia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Detention and Slovakia’s first Detention facility

Long-term detention is the strictest measure of restraint, with the status of ultima ratio, it is applied only after all other less restrictive measures have been exhausted. In long-term detention a special treatment regime and isolation prevents the offender from continuing to commit crimes and offenses. The court will order long-term detention if the prisoner becomes ill with an incurable mental illness and his continued liberty is dangerous to others. The court may also decide on detention if the perpetrator: refuses to undergo protective treatment (PT) or because of his negative attitude; PT does not fulfill its purpose and the offender’s continued liberty represents a danger to society; the perpetrator has commited a sexual crime; the perpetrator has repeatedly comitted violent crimes. Detention lasts until the protection of society can be ensured by more lenient means. Long-term detention was introduced into our legal system on 1 January 2006. The commissioning of the first detention center in Slovakia in Hronovce is scheduled for 1 November 2022. The Hronovce Detention facility has 75 beds and is divided into three organizational units: 1. detention, 2. detention-resocialization, 3. resocialization-detention. In a preliminary survey, 134 candidates for placement in a detention facility were identified.

Keywords: detention, detention facility, dangerous offender, mental ill offender, protective treatment, protective measures