Psychiatria pre prax 1/2007

Co ještě nevíme o bipolární poruše?

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Zvyšující se nároky na průkaz účinnosti léčby pomocí kontrolovaných studií vedly k nutnosti měřit klinický efekt a ke koncepci remise také u bipolární poruchy. Na začátku se toto sdělení zabývá komorbiditou a pohlavními rozdíly v průběhu nemoci. Dále je detailně rozebírána léčba. Nejprve jsou shrnuty obecné zásady léčby bipolární poruchy a kritéria individuální volby, následně současný pohled na léčbu mánie, bipolární deprese a udržovací léčbu. Závěrem jsou shrnuty vedlejší účinky, které mohou být problematické při udržovací léčbě. Bude nutné hledat odpověď na otázky, které nás trápí v klinické praxi: jaká léčba je pro našeho nemocného optimální? Jaké místo zaujmou atypická antipsychotika v léčbě bipolární poruchy? Jak odolávat tlakům včetně ekonomických a zajistit dostupnost optimální léčby většině našich nemocných?

Kľúčové slová: bipolární porucha, pohlavní rozdíly, mánie, bipolární deprese, akutní léčba, udržovací léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT DON’T WE YET KNOW ABOUT BIPOLAR DISORDER?

With the advent of randomized clinical trials to prove efficacy for psychiatric treatment, it was necessary to devise methods to measure clinical outcomes and conceptualize remission also in bipolar disorder. At the beggining comorbidity and gender differences in course of the illness are discussed. Further this article details the pharmacotherapy. At first general recommendation for the treatment of bipolar disorder and criteria for individual choice are summarized. Recent views on treatment of mania, bipolar depression and maintenance treatment are reviewed. Finally the side effects problematic during maintenance treatment are mentioned. In near future answers for questions important in clinical practice should be found: What treatment is optimal for individual patient? What is the place of atypical antipsychotics in the treatment of bipolar disorder? How to resist the economic pressure and ensure availability of optimal known treatment for most of the patients?

Keywords: bipolar disorder, gender differences, mania, bipolar disorder, acute treatment, maintenance treatment.