Psychiatria pre prax 4/2021

„Bola som ako šťuka“ – kazuistika exhaustívneho syndrómu u zdravotníckeho pracovníka počas COVID-19

Mgr. Alena Chládková

V odbornej literatúre dnes nachádzame príspevky o tom, ako COVID-19 pôsobil a pôsobí na našich pacientov a aké má následky. Ale veľmi málo hovoríme o tom, ako pôsobí na nás – zdravotníkov. Obligatórne, len tak mimochodom, počujeme o tom, že sme tí v prvej línii. Čo to ale v skutočnosti znamená? Na príbehu našej pacientky chceme prezentovať pôsobenie dlhodobého stresu na akútne zhoršenie jej psychického stavu. Čo sa stane, keď sa my sami staneme pacientmi psychiatrických ambulancií alebo oddelení? Ukazuje nám to aj, aká tenká je hranica medzi pomáhaním niekomu a vlastnou potrebou pomoci. Kazuistika tiež apeluje na potrebu mentálnej a fyzickej podpory zdravotníckym pracovníkom (nielen) počas pandémie. Nedostatok záujmu o človeka ako takého, je z nášho pohľadu rovnako veľkou hrozbou ako epidémia.

Kľúčové slová: exhaustívny syndróm, psychóza, COVID-19

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„I was like a spike“ – case study of healthcare proffesional‘s exhaustive syndrome during COVID-19 pandemic

Pages of many professional publications are dedicated to reports about COVID-19 effects and impacts on our patients. However, very little is told about its effects and impacts on us, healthcare professionals. We hear a lot about how we are the ones in the front line, but what does it really mean? I would like to present the impact of long term stress exposure on acute deterioration of my patient›s mental health. What would happen if we ourselves became psychiatric patients? The current situation shows us how thin the line is between helping someone and being the one who needs help. The case study also underlines how important is mental and physical support to healthcare professionals (not only) during pandemic. From my point of view, the lack of interest in human beings as such is as severe a threat as a pandemic itself.

Keywords: exhaustive syndrome, psychosis, COVID-19