Psychiatria pre prax 3/2016

Biologické markery schizofrenie – stručný přehled a některé aktuální poznatky

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Biomarker je charakteristika, která je objektivně měřitelná a hodnotitelná jako indikátor fyziologických biologických procesů, chorobných procesů nebo léčebné odpovědi. Může být definován na úrovni molekulární, buněčné, orgánové nebo systémové. Z hlediska svého zaměření se biomarkery dělí na diagnostické, prediktivní, terapeutické, preventivní či profylaktické. Biomarker je tedy biologický indikátor, který by nám měl pomoci správně předvídat, diagnostikovat, léčit a předcházet danému onemocnění. V případě schizofrenie není v současné době k dispozici žádný biomarker, který by byl využitelný v rámci běžné klinické praxe. Nyní probíhá intenzivní výzkum, jako nadějné se jeví potenciální biomarkery v oblasti genetiky, epigenetiky, metabolomiky, elektrofyziologie a imunologie. Schizofrenie je onemocnění komplexní, bude třeba hledat „panely“ biomarkerů, nikoliv ojedinělé nálezy.

Kľúčové slová: schizofrenie, biomarker, diagnostika, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biomarkers of schizophrenia – a brief review and the recent knowledge

Biomarker is a characteristic which is objectively measurable and assessable as the indicator of physiological biological processes, disease pathophysiology or treatment response. It may be defined at the molecular, cellular, organ or systemic levels. Biomarkers are divided into diagnostic, predictive, therapeutic, preventative and prophylactic ones. Thus, biomarker is an indicator which should help us correctly predict, diagnose, treat and prevent a given disease. In case of schizophrenia, no biomarker which can be applied in a routine clinical practice is recently available. An intensive research is going on, potential biomarkers in the field of genetics, epigenetics, metabolomics, electrophysiology and immunology seem to be promising. Schizophrenia is a complex disease, „panels“ of biomarkers instead of individual isolated findings should be sought for.

Keywords: schizophrenia, biomarker, diagnostics, treatment