Psychiatria pre prax 3/2007

ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA JAKO STABILIZÁTORY NÁLADY

MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Bipolární afektivní porucha (BAP) je komplexní a závažné duševní onemocnění charakteristické různorodostí symptomů. Léčba BAP využívá širokého spektra farmak, zahrnující lithium,antikonvulziva, antidepresiva, anxiolytika, hypnotika a samozřejmě také typická i atypická antipsychotika. Cílem úspěšné léčby BAP je nejen zvládnutí akutní fáze onemocnění, ale především prevence relapsu, dosažení remise a její dlouhodobé udržení. Atypická antipsychotika jsou, do určité míry, schopna zajistit všechny tyto požadavky. Vykazují účinek antimanický, antidepresivní i náladu stabilizující. Optimální lék pro dlouhodobou léčbu BAP zatím nemáme. Atypická antipsychotika představují jednu z nemnoha vhodných alternativ. Přinášejí benefit tam, kde nemůžeme nebo nechceme použít „klasické“ stabilizátory nálady, a tam, kde dosavadní léčba nebyla úspěšná. Článek podává přehled dostupné literatury o dlouhodobé léčbě BAP atypickými antipsychotiky.

Kľúčové slová: terapie, bipolární afektivní porucha, atypická antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS LIKE A MOOD STABILISERS

Bipolar affective disorder (BAD) is complex and serious mental disorder characterized by variety of symptoms. Treatment of BAD derive benefit from a wide spectrum of medicaments, inclusive of lithium, anticonvulsants, antidepressants, anxiolytics, hypnotics and, of course, typical and atypical antipsychotics. The aim of successful is not only encompassment of acute phase, but firstly achievement of remission, prevention of relapse and long-time maintenance. Atypical antipsychotics are available realize, to measure, all of these requests. Atypical antipsychotics have antimanic, antidepressive and mood stabilizing effect. We have no optimal medication do long term therapy of BAP in the meantime. Atypical antipsychotics represent from some few acceptable few alternatives. These bring to utility, when we can’t or we don’t want to use „classical“ mood stabilisers and in the case of previous unsuccessful treatment. This article reviewed available literature on use of atypical antipsychotics in the long-time treatment of BAD.

Keywords: therapy, bipolar affective disorder, atypical antipsychotic.