Psychiatria pre prax 1/2022

Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí v klinické praxi

prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí (ALAI) je určen pro udržovací léčbu schizofrenie v dospělém věku u nemocných stabilizovaných na perorálním aripiprazolu. Doporučená a udržovací dávka je 400 mg aplikovaná jednou měsíčně. Jedná se o první dlouhodobě působící antipsychotikum s parciálně agonistickým působením na D2 receptory. Ve dvou velkých registračních studiích byla potvrzena účinnost ALAI v udržovací léčbě schizofrenie. ALAI byl účinnější než placebo a potvrdil non‑ inferioritu ve srovnání s perorální formou aripiprazolu v oddálení exacerbace psychózy nebo hrozícího relapsu a redukci počtu relapsů. ALAI je dobře tolerován a profil nežádoucích účinků odpovídá tabletové formě. V nepřímém srovnání s dalšími dlouhodobě působícími injekčními antipsychotiky druhé generace má ALAI nižší riziko nárůstu hmotnosti, metabolických příznaků, hyperprolaktinemie a sedace. Použití ALAI je jednoduché, pro převádění z jiných antipsychotik jsou k dispozici praktické návody.

Kľúčové slová: aripiprazol, dlouhodobě působící injekce, snášenlivost

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Aripiprazole in the form of long-acting intramuscular injections in the clinical practice

Aripiprazole in the form of long-acting intramuscular injections (ALAI) is intended for maintenance treatment of schizophrenia in adult patients stabilized on oral aripiprazole. The recommended maintenance dose is 400 mg administered once a month. It is the first longacting antipsychotic drug with partial agonistic action on D2 receptors. Two large registration trials have confirmed the efficacy of ALAI in maintenance treatment of schizophrenia. ALAI was more effective than placebo and displayed non inferiority to oral aripiprazole in delaying psychosis exacerbation or impending relapse and in reducing relapse rates. ALAI is well tolerated, with its adverse effect profile corresponding to that of the tablet formulation. In an indirect comparison with other second-generation long-acting injectable antipsychotics, the use of ALAI poses a lower risk of weight gain, metabolic symptoms, hyperprolactinaemia, and sedation. ALAI is easy to use, with practical guidance on how to switch from other antipsychotics being available.

Keywords: aripiprazole, long-acting injection, tolerance