Psychiatria pre prax 4/2020

Antipsychotiká v liečbe negatívnych príznakov schizofrénie – čo hovoria aktualizované odporúčané postupy?

MUDr. Zuzana Vančová, PhD., Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Napriek rozširujúcim sa poznatkom týkajúcich sa negatívnych príznakov schizofrénie, nám chýbali terapeutické možnosti zasahujúce celkový klinický fenotyp, vrátane afektívneho otupenia, alógie, amotivačného syndrómu, anhedónie a sociálnej utiahnutosti. Všetky súčasne dostupné možnosti liečby symptómov schizofrénie pôsobia prevažujúco prostredníctvom dopamínergickej modulácie, zasahujúc hlavne pozitívne príznaky, poruchy správania a agresivitu, na rozdiel od funkčne relevantných okruhov negatívnych a kognitívnych príznakov, ktoré sú nedostatočne ovplyvnené. Výsledky výskumu a základné údaje z prehľadových prác poukazujú na to, že druhogeneračné antipsychotiká, ako napr. kariprazín alebo amisulprid by mali byť preferovanou liečbou voľby pred prvogeneračnými antipsychotikami, pretože sú spojené s lepším funkčným vyústením a menším narušením kognitívnej zložky. Aktualizované klinické algoritmy pre farmakologickú liečbu negatívnych príznakov schizofrénie odporúčajú kariprazín ako liečbu prvej voľby u pacientov s predominantne negatívnou klinickou symptomatikou a amisulprid ako liečbu druhej voľby v prípade nedostatočného terapeutického efektu kariprazínu. V aktualizovaných odporúčaniach uvádzame aj ďalšie možnosti liečby.

Kľúčové slová: schizofrénia, negatívne príznaky, liečebné algoritmy, kariprazín, amisulprid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antipsychotics in the treatment of predominant negative symptoms in schizophrenia - What are the updated guidelines telling us?

Notwithstanding our expanding knowledge of negative symptoms of schizophrenia, there was a lack of treatment options targeting its entire phenotype, including affective flattening, alogia, avolition, anhedonia, and asociality. All currently licensed medication for symptoms of schizophrenia act predominantly through dopaminergic modulation, mostly targeting positive symptoms, behavioral disturbances and aggressiveness. In contrast, the functionally relevant domains of negative and cognitive symptoms remain relatively unaffected. Results from the research together with bottom facts from the review papers suggest that second-generation antipsychotic medication, like cariprazine and amisulpride, should be favored over first-generation antipsychotics since they are connected with better functional outcomes, including lower cognitive impairment. An updated clinical algorithm for pharmacological treatment of negative symptoms in schizophrenia recommends cariprazine as first-line treatment to patients with predominantly negative symptoms and amisulpride as a second-line treatment alternative in situations of cariprazine ineffectiveness. Further treatment lines are mentioned in an updated treatment algorithm.

Keywords: schizophrenia, negative symptoms, treatment algoritm, cariprazine, amisulpride