Psychiatria pre prax 4/2011

Ambivalence v dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu a inspirace v adiktologii

Mgr. Roman Pešek

Článek se zabývá modelem a metodou pro psychoterapeutickou práci s klienty, u nichž se objevuje významný problém ambivalence v jejich dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu. Jako rámec pro uchopení této problematiky je nabízen teoretický model vývoje motivace ke změně, který se často využívá v adiktologii. Následně je představena metoda, kterou lze po určité modifikaci aplikovat pro orientační zjišťování míry ambivalence a pro zvýšení kognitivního náhledu na jednotlivé aspekty prožívané ambivalence. Uváděný model a metoda jsou v současnosti hypotézami vytvořenými na základě několika omezených terapeutických zkušeností, proto je potřebné je podrobit kritice a následně otestovat v praxi pomocí vhodné metodiky.

Kľúčové slová: partnerský vztah, ambivalence, fáze prožívání, motivace, rozchod, adiktologie, kognitivně behaviorální terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ambivalence within long-term unsatisfactory partner relationship and inspiration in adictology

The paper focuses on a model and a psychotherapeutic method for clients with a significant problem regarding long-term ambivalence within their partner relationship. A model of a motivation to change one’s behaviour, frequently used in Adictology, is offered as a theoretical framework for understanding this issue. After a method is presented – the method could be used, after particular modification, for the assessment of ambivalence and for the improvement of cognitive outlooks at various aspects of ambivalence. At present, mentioned model and method are only hypothesis based on a limited amount of therapeutic experiences. Therefore, a critique is needed as well as further testing by means of a suitable methodology in practise.

Keywords: partner relationship, ambivalence, stages of feeling, motivation, breaking-up a relationship, adictology, cognitive behavioral therapy.